Работа

Агенция за преводи и легализация СитиМар набира преводачи за:

– Работа като преводачи на хонорар.
– Работа като „Заклет преводач“ на хонорар.

 

Преводачите, желаещи да бъдат регистрирани като „Заклет преводач“, трябва да представят следните документи:

1. Нотариално заверено копие от документа за завършено езиково образование или за вида и степента на придобитата езикова квалификация.
Степента за владеене на езика се установява чрез представяне на копия от следните документи:
а / заверено копие от диплома за завършено висше образование по съответния
език с общ успех не по-нисък от 4,50. Втора специалност по съответния език от завършено висше образование.
б / заверено копие на диплома за висше образование или следдипломна квалификация, за която при постъпването се изисква владеене на езика и завършено с диплома или дисертация на съответния език, с общ успех от дипломата не по-нисък от 4,50.
в / заверено копие на диплома за завършена езикова гимназия в България, или
училище в друга държава, с чийто език кандидатства преводача, с успех не по-нисък от 4,50.
г / заверено копие на диплома за завършено висше образование по специалността
при които се полага държавен изпит по чужд език, ако оценката не е по ниска от 4,50.
д / заверено копие на международно признат сертификат за степен на владеене на езика.
Когато дипломите са издадени от чужди училища или университети е необходимо същите първо да се легализират в Министерство на образованието и науката. При представяне на диплома на чужденец, освен степента на владеене на съответния език е необходимо да се представи и документ, който удостоверява владеенето на български език.
2. Декларация
Нотариално заверена декларация по чл. 290, ал. 2, от Наказателния Кодекс, с която преводачът декларира, че отговаря за достоверността на извършените от него преводи и други книжа. В същата декларация е посочена и преводаческата агенция, към която той ще работи.
3. Спесимен от подписа си, който ще полага върху преведените документи.
Одобрените преводачи ще могат да извършват официални преводи на официални документи.

CityМar logo small greyscale

Агенция за преводи и легализация СитиМар Ви гарантира качествени услуги, прецизност и бързина, с които отговаря на високите изисквания на своите клиенти.

Социални мрежи