Работа

Агенция за преводи и легализация СитиМар набира преводачи за:

– Работа като преводачи на хонорар.
– Работа като „Заклет преводач“ на хонорар.

 

Преводачите, желаещи да бъдат регистрирани като „Заклет преводач“, трябва да представят следните документи:

1. Нотариално заверено копие от документа за завършено езиково образование или за вида и степента на придобитата езикова квалификация.
Степента за владеене на езика се установява чрез представяне на копия от следните документи:
а / заверено копие от диплома за завършено висше образование по съответния
език с общ успех не по-нисък от 4,50. Втора специалност по съответния език от завършено висше образование.
б / заверено копие на диплома за висше образование или следдипломна квалификация, за която при постъпването се изисква владеене на езика и завършено с диплома или дисертация на съответния език, с общ успех от дипломата не по-нисък от 4,50.
в / заверено копие на диплома за завършена езикова гимназия в България, или
училище в друга държава, с чийто език кандидатства преводача, с успех не по-нисък от 4,50.
г / заверено копие на диплома за завършено висше образование по специалността
при които се полага държавен изпит по чужд език, ако оценката не е по ниска от 4,50.
д / заверено копие на международно признат сертификат за степен на владеене на езика.
Когато дипломите са издадени от чужди училища или университети е необходимо същите първо да се легализират в Министерство на образованието и науката. При представяне на диплома на чужденец, освен степента на владеене на съответния език е необходимо да се представи и документ, който удостоверява владеенето на български език.
2. Декларация
Нотариално заверена декларация по чл. 290, ал. 2, от Наказателния Кодекс, с която преводачът декларира, че отговаря за достоверността на извършените от него преводи и други книжа. В същата декларация е посочена и преводаческата агенция, към която той ще работи.
3. Спесимен от подписа си, който ще полага върху преведените документи.
Одобрените преводачи ще могат да извършват официални преводи на официални документи.